Ferrero Polska Commercial sp. zo. o. (turpmāk — „Ferrero”) ir apņēmies aizsargāt šīs tīmekļa vietnes (turpmāk — tīmekļa vietne) lietotāju privātumu un darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka lietotāju personas dati tiek apstrādāti, ievērojot viņu pamattiesības un brīvības, kā arī personas cieņu, īpaši ievērojot konfidencialitāti.

Mēs „Ferrero” sagatavojām šo konfidencialitātes politiku, lai īsumā izskaidrotu, kā mēs ievāksim, apstrādāsim, pārsūtīsim un nodrošināsim drošu jūsu personas datu uzglabāšanu. Šī politika arī apraksta jūsu iespējas piekļūt, lietot un labot jūsu personas datus.

Mēs varam pieprasīt no lietotājiem noteiktu personisko informāciju, lai sniegtu savus pakalpojumus, un tāpēc mēs vēlētos izskaidrot procedūras un veidus, kā mēs apstrādājam mums iesniegtos datus.

Turklāt šajā konfidencialitātes politikā jums tiks sniegta visa informācija, lai jūs, ja vajadzīgs, varētu skaidri un apzināti piekrist personas datu apstrādei.

Kopumā visu informāciju un datus, ko jūs sniedzat vai mēs esam citādi savākuši tīmekļa vietnes kontekstā, „Ferrero” izmantos saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk — VDAR).

Tas jo īpaši nozīmē, ka visa „Ferrero” veiktā personas datu apstrāde notiks, ievērojot likumīguma, godprātības, caurredzamības, nolūka ierobežojumu, glabāšanas ierobežojumu, datu minimizēšanas, precizitātes, integritātes un konfidencialitātes principus.

Datu pārzinis

Datu pārzinis attiecībā uz visām personas datu apstrādes darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot tīmekļa vietni, ir Ferrero, kura juridiskā adrese ir Polijā (02-952), Varšavā, Wiertnicza iela 126.

„Ferrero“ ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu. Lai sazinātos ar viņu un iegūtu informāciju saistībā ar „Ferrero” veikto personas datu apstrādi, tostarp datu apstrādātāju sarakstu, lūdzu, sazinieties ar iod.polska@ferrero.com.

Kādu informāciju mēs no jums ievācam

Kad izmantojat tīmekļa vietni un jo īpaši sniedzat informāciju un augšupielādējat datnes tīmekļa vietnē, lai piekļūtu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, „Ferrero“ var vākt un apstrādāt informāciju, kas attiecas uz jums individuāli un ļauj jūs identificēt vai nu tieši, vai kopā ar papildu informāciju (turpmāk — personas dati). Šo informāciju „Ferrero“ var vākt gan tad, kad izvēlaties to sniegt (piemēram, kad jūs tīmekļa vietnē pieprasāt kādus „Ferrero“ sniegtos pakalpojumus), gan tikai analizējot jūsu uzvedību tīmekļa vietnē.

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati

Kad veidojat kontu tīmekļa vietnē, jums tiks lūgts sniegt noteiktus personas datus, piemēram, kontaktinformāciju (t. i., savu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti un adresi), un tirgdarbības preferences tālāk minētajiem nolūkiem.

Ja tīmekļa vietne ar jūsu iepriekšēju atsaucamu piekrišanu ļauj jums reģistrēties, izmantojot savu personīgo profilu sociālajā medijā (pieteikšanās sociālajā medijā), mēs varam piekļūt tai pašai šādā profilā iekļautajai ierobežotajai informācijai, kas ir saistīta ar jūsu vārdu, vecumu, atrašanās vietu, izvēlēm, interesēm, kontaktpersonām un attēliem.

Pārlūkošanas dati

Tīmekļa vietnes darbība, tāpat kā jebkurai tīmekļa vietnei internetā, ir saistīta ar tādu datorsistēmu un programmatūras procedūru izmantošanu, kuru parastā darbība ietver informācijas vākšanu par tīmekļa vietnes lietotājiem un tās automātisku pārsūtīšanu, kad tiek izmantoti interneta sakaru protokoli.

Lai gan „Ferrero” nevāc šo informāciju, lai to saistītu ar konkrētiem lietotājiem, tomēr ir iespējams, ka pēc būtības, apstrādes un saistīšanas ar citiem trešo pušu rīcībā esošiem datiem šie dati ļaus identificēt lietotāju vai nu tieši ar šo informāciju, vai izmantojot citu savākto informāciju. Arī šāda informācija ir uzskatāma par personas datiem.

Šī informācija ietver vairākus ar jūsu operētājsistēmu un IT vidi saistītus parametrus, tostarp jūsu IP adresi, atrašanās vietu (valsti), jūsu datora domēna nosaukumus, URI (vienotā resursu identifikatora) adreses resursiem, kurus jūs pieprasāt tīmekļa vietnē, pieprasījumu veikšanas laiku, informāciju par jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, jūsu apmeklētās lapas un apskatītās preces), metodi, kādu izmantojat, lai serverī iesniegtu pieprasījumus, izmērus datnei, kas iegūta, atbildot uz pieprasījumu, ciparu kodu, kas norāda servera nosūtītās atbildes statusu (sekmīgi, kļūda u. c.), informāciju par ierīci (piemēram, datoru, planšetdatoru vai viedtālruni), ko jūs izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei utt., izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, kas ļauj šādu izsekošanu.

Šos datus, nesaistot tos ne ar vienu lietotāju identifikatoru, „Ferrero” izmanto tikai anonīmiem, statistiskiem nolūkiem par tīmekļa vietnes lietojumu, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu darbību, kā arī konstatētu jebkādas tās kļūmes un/vai ļaunprātīgu izmantošanu. Turklāt šos datus var izmantot, lai izmeklētu atbildību, ja pret tīmekļa vietni ir izdarīti informācijas noziegumi.

Apstrādes darbības

Datu apstrādi veic ar tādām procedūrām, tehniskiem un elektroniskiem līdzekļiem, kas ir piemēroti datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai un sastāv no datu vākšanas, ierakstīšanas, organizēšanas, glabāšanas, apspriešanas, pārstrādāšanas, pārveidošanas, atlases, izguves, saskaņošanas, lietošanas, apvienošanas, bloķēšanas, apmaiņas, izplatīšanas, dzēšanas un iznīcināšanas, tostarp divu vai vairāku šādu darbību apvienojuma.

Kāpēc mēs apstrādājam šo informāciju. Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Jūsu personas datus, kas savākti tīmekļa vietnē, „Ferrero” plāno izmantot šādiem nolūkiem:

Šiem nolūkiem nav nepieciešama piekrišana datu apstrādei, jo šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus un tādējādi pildītu ar jums noslēgto līgumu vai realizētu pasākumus, kurus jūs pieprasījāt pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jums nav obligāti jāsniedz „Ferrero” savi personas dati šiem nolūkiem, tomēr, ja jūs tos nesniegsit, „Ferrero” nevarēs jums sniegt nekādus pakalpojumus.

Apstrāde šim nolūkam ir nepieciešama, lai ievērotu „Ferrero” leģitīmās intereses attiecībā uz tīmekļa vietnes attīstīšanu un pārvaldīšanu, kā arī uzlabotu tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus.

Lietotājiem nav pienākuma sniegt personas datus, lai pārlūkotu tīmekļa vietnes publiskās lapas. Personas datu sniegšana iepriekš minētajiem nolūkiem nav obligāta, tomēr nepietiekama nepieciešamo datu sniegšana (attiecīgi norādīta reģistrācijas veidlapā) var liegt lietotājiem pabeigt reģistrāciju vai saistīto pakalpojumu izmantošanu.

Kas varēs piekļūt jūsu personas datiem

Saskaņā ar nodarbošanos un iepriekš minētajos nolūkos jūsu personas datus var koplietot ar šādām juridiskām vai fiziskām personām (turpmāk — saņēmēji).

Personas datus nedrīkst izpaust vai nosūtīt trešām pusēm, izņemot korporatīvus ārkārtas darījumus, kad personas datus var piešķirt vai iemaksāt trešu pušu pircējiem/nomniekiem vai tiesībpārņēmējiem.

Datu nosūtīšana

Personas datus var nosūtīt uz citām Eiropas Savienības valstīm, kur atrodas „Ferrero” vai kāda tā piegādātāja telpas vai serveri.

Daļu jūsu personas datu var koplietot ar saņēmējiem, kas var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. „Ferrero“ nodrošina, ka saņēmēji jūsu personas datus apstrādā saskaņā ar VDAR. Saskaņā ar VDAR datu pārsūtīšanu cita starpā var balstīt uz lēmumu par atbilstību vai līgumiem, tostarp standarta datu aizsardzības klauzulām, kuras ir apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Papildu informāciju var pieprasīt „Ferrero” datu aizsardzības speciālistam, rakstot uz iod.polska@ferrero.com.

Bērni

Lai darbotos saskaņā ar likumdošanu, kas aizsargā bērnu privātumu tiešsaistē, „Ferrero” apzināti neievāc datus par bērniem jaunākiem par 16 gadiem. „Ferrero” uztver bērnu privātumu nopietni. Tāpēc mēs iesakām vecākiem vai aizbildņiem palīdzēt un vadīt bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem un grasās pārlūkot tīmekļa vietni vai piekļūt „Ferrero” piedāvātajiem pakalpojumiem. Bērniem vecumā zem 16 gadiem nevajadzētu apmeklēt „Ferrero” mājas lapas un lietot piedāvātos pakalpojumus. Ja tiek atklāts, ka Ferrero neapzināti ir reģistrēti personas dati bērnam vecumā zem 16 gadiem, šādi dati tiks nekavējoties dzēsti.

Ja vecāki/aizbildņi vēlas nepieļaut nepilngadīgas personas piekļuvi tīmekļa vietnei, ir viegli pieejamas programmas, kas ļauj kontrolēt piekļuvi internetam vai noteiktām vietnēm.

Personas datu drošība

Visi personas dati, kas ir savākti un apstrādāti tīmekļa vietnē, tiks uzglabāti un apstrādāti, lai samazinātu iznīcināšanas, zaudēšanas (tostarp nejaušu zudumu), neatļautas piekļuves/izmantošanas vai ar vākšanas sākotnējo nolūku nesaderīgas izmantošanas risku. To panāk, īstenojot „Ferrero” izstrādātos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus. Detalizēts „Ferrero“ drošības pasākumu saraksts ir pieejams šeit.

Personas datu glabāšana

Parasti „Ferrero” jūsu personas datus glabās tikai tik ilgi, cik tas noteikti nepieciešams atkarībā no iemesla, kāpēc tie tika vākti:

Pēc šiem periodiem visi dati tiek dzēsti vai anonimizēti, izņemot datus, kas saskaņā ar likumu mums ir jāglabā ilgāku laiku.

Kādas ir jūsu tiesības. Kā jūs varat tās izmantot

Tā kā jūs esat datu subjekts, jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot šādas tiesības:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā laikā var mainīt lielāko daļu personas datu, ko sniedzat „Ferrero”, tostarp savas e-pasta preferences, attiecīgā gadījumā piekļūstot tīmekļa vietnē izveidotajam lietotāja profilam.

Kad pieprasāt pakalpojumus tīmekļa vietnē, jūs varat būt atlasījis vienu vai vairākus saziņas līdzekļus, ar kuru starpniecību var veikt personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos (piemēram, tālrunis, īsziņas, e-pasts, pasts, sociālie mediji). Attiecīgajā gadījumā izmantojot tīmekļa vietnē izveidoto lietotāja profilu, jūs varat atsaukt piekrišanu šai apstrādei visiem izvēlētajiem saziņas līdzekļiem vai izvēlēties bloķēt tikai atsevišķus līdzekļus (piemēram, ja jūs atsaucat tikai piekrišanu saņemt tirgvedības paziņojumus īsziņu formātā, jūs turpmāk nesaņemsit šāda satura īsziņas, bet šo informāciju varēsit turpināt saņemt pa e-pastu).

Jūs varat atsaukt arī piekrišanu tirgvedībai (paziņojumiem, kas tiek saņemti pa e-pastu), atlasot attiecīgo katra tirgvedības paziņojuma apakšdaļā ietverto saiti.

Piekrišanu profilēšanai, ko veic sīkdatnes, var atsaukt jebkurā laikā. Ja piekrišana profilēšanai ir dota, izmantojot speciālu atzīmes lodziņu, jūs šo piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, attiecīgajā gadījumā mainot preferences lietotāja profilā, kas izveidots tīmekļa vietnē.

Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās tiesības, vēršoties ar attiecīgu pieprasījumu pie mūsu datu aizsardzības speciālista fiziskajā un e-pasta adresē: iod.polska@ferrero.com.

Ja jums ir neatrisināts datu apstrādes jautājums, vai tas nav apmierinoši apkalpots un risināts no mūsu puses, lūdzu, sazināties bez maksas ar mūsu ASV bāzēto trešo personu strīdu izskatīšanas pakalpojumu sniedzēju šajā tiešsaistes adresē: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Visbeidzot, ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi rīkojušies ar jūsu informāciju, jums ir tiesības iesniegt sūdzības vietējā ES datu aizsardzības iestādē vai Polijas datu aizsardzības iestādē (sazinieties ar personas datu aizsardzības biroja prezidentu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Grozījumi

Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā 2018. gada 1. maijā. Pēdējās izmaiņas veiktas 2018. gada 31. augustā.

„Ferrero” patur tiesības daļēji vai pilnīgi grozīt šo konfidencialitātes politiku vai atjaunināt tās saturu, piemēram, ja tiek veikti grozījumi piemērojamajos tiesību aktos. Ja „Ferrero” veiks izmaiņas šajā politikā, mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām publicējot informāciju par to mājas lapā, pirms tās tiks ieviestas. Tāpēc „Ferrero” jūs aicina regulāri apmeklēt šo konfidencialitātes politiku, lai jūs iepazītos ar jaunāko, atjaunināto konfidencialitātes politikas versiju un būtu pastāvīgi informēts par to, kā „Ferrero” vāc un izmanto personas datus.

Šajā tīmekļa vietnē ir izmantoti sīkfaili (cookies), kuri pieder mums vai trešajām personām, lai veiktu profilēšanu un sniegtu jums reklāmas, kuras atbilst jūsu pārlūkošanas preferencēm un kuras varētu jūs interesēt. Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkfailiem vai mainītu pārlūka sīkfailu iestatījumus attiecībā uz sīkfailiem (vai neļautu tīmekļa vietnei iestatīt sīkfailus), klikšķiniet šeit. Ja aizvērsit šo reklāmkarogu, turpināsit pārlūkošanu vai noklikšķināsit uz jebkura vienuma šajā tīmekļa vietnē, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.